Regulamin programu dla konsumentów „Kameleon”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia Programu Lojalnościowego dla konsumentów „Kameleon” – dalej zwanego „Programem”, w tym warunki uczestnictwa w Programie oraz zasady przyznawania Punktów Uczestnikom.
  2. Program organizowany jest wspólnie przez spółki: Lagardere Duty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), Al. Jerozolimskie 174, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 257014, NIP: 5222817394, REGON: 140562086, kapitał zakładowy: 5.900.000,-PLN, Lagardere Travel Retail Speciality sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), przy Al. Jerozolimskie 174, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 622144, NIP: 5223079018, REGON: 366082891, kapitał zakładowy: w wysokości 5000,- PLN, Inflight Service Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), Al. Jerozolimskie 174, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 151140, NIP: 5222484805, REGON: 016066676, kapitał zakładowy: 1.000.000,- PLN, oraz Lagardere Travel Retail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskie 174, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 48015, NIP: 5262100142, kapitał zakładowy: 102.631.000,- PLN. Wszystkie spółki wymienione w niniejszym ustępie zwane są dalej „Współorganizatorami”, natomiast spółka Lagardere Travel Retail sp. z o.o. zwana jest dalej Organizatorem Zarządzającym”.
  3. Koordynatorem Programu jest: Loyalty Point sp. z o.o. z siedzibą w ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 491369, NIP: 95123756 53, kapitał zakładowy: 300.000,- PLN, dalej zwany „Koordynatorem”.
  4. Program trwa od 18 października 2021 roku do czasu zakończenia prowadzenia Programu przez Organizatora Zarządzającego.
  5. Prawidłowe wprowadzenie kodu PIN umożliwia rejestrację w Programie, z tym zastrzeżeniem że osoba chcąca przystąpić do Programu zobowiązana jest:
 2. DEFINICJE

  1. Wymienionym poniżej wyrażeniom użytym w niniejszym regulaminie należy nadać następujące znaczenia:

   1. Punkt Sprzedaży Travel Essentials – placówka handlowa lub usługowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadząca działalność pod jedną z następujących marek: INMEDIO, INMEDIO TRENDY, INMEDIO CAFE, RELAY, 1-MINUTE, HUBIZ, HELLO, VIRGIN, DISCOVER, THE WARSAW STORE, THE TRAVEL STORE, GIFT SHOP, PREMIUM FOOD GATE ­ z wyłączeniem restauracji PREMIUM FOOD GATE zlokalizowanej w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
   2. Punkt Sprzedaży Travel Essentials – placówka handlowa lub usługowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadząca działalność pod jedną z następujących marek: INMEDIO, INMEDIO TRENDY, INMEDIO CAFE, RELAY, 1-MINUTE, HUBIZ, HELLO, VIRGIN, DISCOVER, THE WARSAW STORE, THE TRAVEL STORE, GIFT SHOP, PREMIUM FOOD GATE ­ z wyłączeniem restauracji PREMIUM FOOD GATE zlokalizowanej w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
   3. Punkt Sprzedaży Food Service – placówka usługowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadząca działalność pod jedną z następujących marek: SO! COFFEE, Flying Bistro, Furore!, Chiefs, Johnny Rockets, MISA, PAUL, The Flame, Papaya Juice Bar, Illy, Farsz Bar, Imperial Club, Business Shark, Bread&Co, Voyage Cafè, oraz restauracja PREMIUM FOOD GATE zlokalizowana w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
   4. Punkt Sprzedaży Duty Free – placówka handlowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadząca działalność pod jedną z marek: Aelia Duty Free, Aelia Beauty, The Fashion Gallery, The Fashion Place, The Fashion Place Accessories, Toys Store, Le Connaisseur, a także Victoria’s Secret ­ zlokalizowane w portach lotniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: Bydgoszcz (BZG), Gdańsk (GDN), Katowice (KTW), Kraków (KRK), Lublin (LUZ), Łódź (LCJ), Olsztyn-Szymany (SZY), Poznań (POZ), Rzeszów (RZE), Szczecin (SZZ), Warszawa (WAW), Warszawa-Modlin (WMI), Wrocław (WRO).
   5. Punkt Sprzedaży – Punkty Sprzedaży Travel Essentials, Punkty Sprzedaży Food Service, Punkty Sprzedaży Duty Free.
   6. Sklep Internetowy – serwis internetowy umożliwiający zakupy przez Internet prowadzony przez Lagardere Duty Free sp. z o.o. pod adresem: www.sklep.aelia.pl
   7. Uczestnik – osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, będąc klientem Punktu Sprzedaży, zarejestruje się do udziału w Programie.
   8. Aplikacja – aplikacja mobilna „Kameleon”, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniach mobilnych posiadających systemy Android lub iOS, za której pośrednictwem, jej posiadacz może m.in. brać udział w Programie jako Uczestnik.
   9. ID – identyfikator stanowiący unikalny kod QR nadawany wraz z zainstalowaniem Aplikacji i przypisany do Konta osoby, która zainstalowała Aplikację.
   10. Punkty – punkty przyznawane osobom, które zainstalowały na swoim urządzeniu mobilnym Aplikację, za zakupy w Punktach Sprzedaży w czasie trwania Programu, za które po rejestracji w Programie i po wymianie tych punktów na Vouchery można uzyskać rabaty na produkty z asortymentu Punktów Sprzedaży na zasadach opisanych w Regulaminie. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę ani nie uprawniają do otrzymania jakiegokolwiek produktu na zasadzie wzajemności.
   11. Konto – indywidualne konto osoby, która zainstalowała Aplikację na swoim urządzeniu mobilnym, dostępne za pośrednictwem Aplikacji, na którym dostępne są informacje na temat działań i aktywności osoby korzystającej z Aplikacji, a także na temat Programu, w tym m.in. o zgromadzonych Punktach, Voucherach, które mogą być wykorzystane wyłącznie przez Uczestników Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
   12. Voucher – wygenerowany w formie elektronicznej kupon rabatowy, dostępny do wykorzystania za pośrednictwem Aplikacji dla Uczestnika po zgromadzeniu odpowiedniej liczby Punktów, umożliwiający skorzystanie z określonego kwotowo rabatu na zakup produktów z asortymentu oferowanego w Punktach Sprzedaży, na zasadach opisanych w Regulaminie.
   13. Regulamin – Regulamin Programu dla konsumentów „Kameleon”.
   14. Strefa Lotniskowa – obszar lotnisk Warszawa-Okęcie, Gdańsk-Rębiechowo, Kraków-Balice, Szczecin-Goleniów, Poznań-Ławica, Lublin-Świdnik, Warszawa-Modlin, Katowice-Pyrzowice, Łódź-Lublinek, Olsztyn-Szymany, Rzeszów-Jasionka, Wrocław-Strachowice, Bydgoszcz-Szwederowo.
   15. Strefa Miejska – cały teren Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem Strefy lotniskowej.
   16. Helpdesk – zespół osób wskazanych przez Organizatora Zarządzającego lub Koordynatora zajmujący się kontaktem z Uczestnikami w sprawach związanych z Programem, z którym skontaktować się można za pośrednictwem Aplikacji oraz przez adres e-mail: kontakt@programkameleon.pl.
   17. Partner Programu podmiot niebędący Współorganizatorem ani Koordynatorem, który przystąpił do Programu w celu umożliwienia Uczestnikom korzystania z Programu przy dokonywaniu zakupów w jego Punktach Sprzedaży oraz oferowania za pośrednictwem Programu swoich towarów i/lub usług Uczestnikom Programu.
   18. Kupon – wygenerowany w formie elektronicznej kupon rabatowy na produkt z oferty Punktów Sprzedaży, dostępny w Aplikacji dla Uczestnika Programu.
 3. REJESTRACJA

  1. Osoba chcąca wziąć udział w Programie powinna zarejestrować się za pośrednictwem Aplikacji. Do korzystania z Aplikacji i rejestracji w Programie niezbędne jest podanie numeru telefonu komórkowego osoby przystępującej do Programu.
  2. Osoba instalująca Aplikację podaje numer telefonu komórkowego aktywowany w sieci operatora telefonii komórkowej korzystającego z polskich zasobów numeracji.
  3. Na numer telefonu podany przez osobę zgłaszającą się do Programu zostaje przesłana bezpłatna wiadomość SMS zawierająca kod PIN umożliwiający korzystanie z Aplikacji oraz rejestrację w Programie i założenie Konta.
  4. Kod PIN, o jakim mowa w ust. 3.3, jest ważny przez 1 godzinę od momentu jego wysłania, niewprowadzenie w tym czasie tego kodu do Aplikacji powoduje konieczność powtórzenia procedury, o której mowa w ust. 3.2.
  5. Prawidłowe wprowadzenie kodu PIN umożliwia rejestrację w Programie, z tym zastrzeżeniem że osoba chcąca przystąpić do Programu zobowiązana jest:
   1. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść,
   2. potwierdzić zapoznanie się z informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych o treści wskazanej w załączniku nr 1 do Regulaminu,
   3. wypełnić formularz rejestracyjny.
  6. Konsument chcący przystąpić do Programu, wypełniając formularz rejestracyjny, o jakim mowa w ust. 3.5 lit. c:
   1. podaje imię,
   2. podaje preferencje zakupowe w odniesieniu do płci,
   3. potwierdza, iż ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   4. wybiera z listy dostępnych marek znajdujących się w ofercie Punktów Sprzedaży te, którymi jest szczególnie zainteresowany, może dodatkowo:
   5. podać adres e-mail,
   6. podać datę urodzenia,
   7. wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (tj. m.in. ofert handlowych, materiałów reklamowych i promocyjnych) wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wiadomości SMS, przez Współorganizatorów lub Partnerów Programu,
   8. wyrazić zgodę na komunikację dotyczącą Programu typu push oraz/lub na geolokalizację.
  7. Rejestracja kończy się przyznaniem osobie, która jej dokonała, statusu Uczestnika. Z chwilą pomyślnego zakończenia procedury rejestracji i utworzenia Konta Uczestnika następuje przyznanie Uczestnikowi jako „prezentu na powitanie” jednorazowego rabatu pozwalającego na zakup kawy lub innego wskazanego przez Organizatora Zarządzającego produktu z asortymentu Punktu Sprzedaży za cenę 0,01 zł. Kupon z ww. rabatem ważny jest w określonym w nim czasie, nie krótszym niż 30 dni, i zostaje zapisany na Koncie Uczestnika w sekcji „Dla Ciebie”. Wykorzystanie Kuponu następuje przez pokazanie kasjerowi w Punkcie Sprzedaży podczas zakupu towaru objętego rabatem, ale przed dokonaniem płatności i przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego, Kuponu w Aplikacji i umożliwienie kasjerowi odczytania kodu za pomocą elektronicznego czytnika, w celu uwzględnienia rabatu w transakcji. Każdy Uczestnik może otrzymać wyłącznie jeden „prezent na powitanie”.
  8. Ten sam numer telefonu może być zarejestrowany w Programie wyłącznie jeden raz, z zastrzeżeniem ust. 10.8.
  9. W przypadku wylogowania z Aplikacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy ust. 3.2 – 3.4 Regulaminu.
  10. Jeżeli osoba rejestrująca się w Programie poda adres e-mail, wówczas na ten adres zostaje wysłana wiadomość zawierająca link, którego kliknięcie spowoduje potwierdzenie adresu e-mail Uczestnika. Link jest ważny przez 48 godzin od jego wysłania. Brak potwierdzenia adresu e-mail we wskazanym czasie powoduje usunięcie adresu e-mail Uczestnika z baz danych prowadzonych przez Współorganizatorów. Adres e-mail może zostać uzupełniony przez Uczestnika w każdym momencie uczestniczenia w Programie; uzupełnienie adresu e-mail może nastąpić za pośrednictwem Konta Uczestnika, w takiej sytuacji niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio.
  11. Niewprowadzenie w czasie, o jakim mowa w ust. 3.4 prawidłowego kodu PIN lub niedokończenie procedury rejestracji, o której mowa w ust. 3.7 powoduje usunięcie numeru telefonu osoby dokonującej rejestracji z baz danych prowadzonych przez Współorganizatorów.
  12. Osoba, która zainstaluje Aplikację, ale nie skorzysta z procedury rejestracji w Programie nie bierze udziału w Programie, ale może korzystać z Aplikacji, w tym m.in. sprawdzać oferty ogólne Punktów Sprzedaży i rejestrować zakupy za pośrednictwem ID dostępnego w Aplikacji. Rejestracja zakupów powoduje naliczanie Punktów na zasadach opisanych w rozdziale 4 na Koncie osoby, która zainstalowała Aplikację, oraz zamianę ich na Vouchery na zasadach opisanych w rozdziale 6, z zastrzeżeniem że do czasu rejestracji w Programie przez osobę korzystającą z Aplikacji Punkty ani Vouchery nie mogą być wykorzystane. W przypadku gdy osoba korzystająca z Aplikacji zdecyduje się na rejestrację w Programie, naliczone Punkty, a także Vouchery mogą zostać wykorzystane zgodnie z Regulaminem.
 4. PUNKTY, PROMOCJE

  1. W Aplikacji dla każdego Uczestnika dostępne są dwa rodzaje ofert: jedne do wykorzystania w Punktach Sprzedaży Strefy miejskiej, drugie do wykorzystania w Punktach Sprzedaży Strefy lotniskowej.
  2. Za zakup produktów w Punktach Sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 4.3, w czasie trwania Programu osobie korzystającej z Aplikacji, zgodnie z ust. 4.13, przyznawane są Punkty, na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale.
  3. Produktami lub usługami wyłączonymi z Programu, za które nie są przyznawane Punkty, są:
   1. napoje alkoholowe w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.),
   2. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 276),
   3. preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.), w tym produkty z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt,
   4. produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. ­­­­Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.),
   5. bilety komunikacyjne,
   6. doładowania telefoniczne pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid,
   7. dowody udziału w grach hazardowych (np. kupony loteryjne).
   8. produkty i usługi objęte promocjami kierowanymi do Uczestników w ramach Programu, z zastrzeżeniem że Organizator Zarządzający zadecyduje inaczej, o czym Uczestnicy Programu zostaną poinformowani w Aplikacji,
   9. podarunkowe karty przedpłacone,
   10. usługi kurierskie.
  4. Za każde pełne 5,00 PLN (pięć złotych) wydane w ramach jednej transakcji zakupu w Punkcie Sprzedaży Travel Essentials w Strefie miejskiej, z zastrzeżeniem ust. 4.5, Uczestnik otrzymuje ½ (połowę) Punktu. Podstawą naliczenia Punktów jest suma brutto widoczna na paragonie fiskalnym pomniejszona o cenę brutto produktów i usług wskazanych w ust. 4.3.
  5. W ramach jednej transakcji zakupu w Punkcie Sprzedaży Travel Essentials w Strefie miejskiej Uczestnik może otrzymać maksymalnie 5 (pięć) Punktów.
  6. Za każde pełne 10,00 PLN (dziesięć złotych) wydane w ramach jednej transakcji zakupu w Punkcie Sprzedaży Foodservices w Strefie miejskiej, z zastrzeżeniem ust. 4.7, Uczestnik otrzymuje 1 (jeden) Punkt. Podstawą naliczenia Punktów jest suma brutto widoczna na paragonie fiskalnym pomniejszona o cenę brutto produktów i usług wskazanych w ust. 4.3.
  7. W ramach jednej transakcji zakupu w Punkcie Sprzedaży Food Services w Strefie miejskiej Uczestnik może otrzymać maksymalnie 5 (pięć) Punktów.
  8. Za wydanie co najmniej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) w ramach jednej transakcji zakupu w Punkcie Sprzedaży Travel Essentials lub Punkcie Sprzedaży Food Services w Strefie lotniskowej Uczestnik otrzymuje 5 (pięć) Punktów. Podstawą naliczenia Punktów jest suma brutto widoczna na paragonie fiskalnym pomniejszona o cenę brutto produktów i usług wskazanych w ust. 4.3.
  9. Za wydanie co najmniej 300,00 PLN (trzysta złotych) w ramach jednej transakcji zakupu w Punkcie Sprzedaży Duty Free w Strefie lotniskowej Uczestnik otrzymuje 15 (piętnaście) Punktów. Podstawą naliczenia Punktów jest suma brutto widoczna na paragonie fiskalnym pomniejszona o cenę brutto produktów i usług wskazanych w ust. 4.3.
  10. Liczba Punktów wskazana w ust. 4.8 i 4.9 to maksymalna liczba Punktów możliwych do otrzymania przy jednej transakcji zakupu we wskazanych tam Punktach Sprzedaży.
  11. Połowa punktu może być przyznana wyłącznie za transakcje w Punktach Sprzedaży Travel Essentials w Strefie miejskiej, w pozostałych Punktach Sprzedaży w Strefie miejskiej oraz w Punktach Sprzedaży w Strefie lotniskowej Punkty przyznawane są wyłącznie w całości.
  12. Punkty naliczane są Uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy będzie korzystał z Aplikacji podczas dokonywanych zakupów.
  13. Korzystanie z Aplikacji oznacza pokazanie kasjerowi w Punkcie Sprzedaży podczas zakupu, ale przed dokonaniem płatności i przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego, ID w Aplikacji i umożliwienie kasjerowi odczytania tego ID, w celu uwzględnienia transakcji na Koncie Uczestnika i naliczenia należnej liczby Punktów.
  14. W razie nieskorzystania przez Uczestnika z Aplikacji zgodnie z ust. 4.13 Punkty nie zostaną naliczone. Nie ma możliwości naliczania Punktów za transakcje dokonane w innym czasie (bez skorzystania z Aplikacji w czasie dokonywania zakupu). Uwzględnieniem transakcji na Koncie Uczestnika, o jakim mowa w ust. 4.13 powoduje automatyczne naliczenie Punktów na Koncie. Saldo Punktów widoczne w Aplikacji jest na bieżąco aktualizowane, gdy Aplikacja połączy się z Internetem. Dodatkowo jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na komunikację typu push, informacja o naliczeniu kolejnych Punktów jest potwierdzana komunikatem w takim formacie.
  15. Nie ma możliwości przenoszenia Punktów lub Voucherów z jednego Konta Uczestnika na inne lub przypisywania do Konta Uczestnika punktów z innego ID niż to, które jest przypisane do tego Konta, z zastrzeżeniem przypadku zmiany numeru telefonu przez Uczestnika w czasie trwania Programu – w takiej sytuacji zgromadzone przez Uczestnika Punkty i Vouchery zostają przypisane do Konta założonego przez Uczestnika z wykorzystaniem nowego numeru telefonu niezwłocznie po powiadomieniu o tym Organizatora Zarządzającego przez Uczestnika. W celu powiadomienia o powyższym Uczestnik powinien skorzystać z procedury reklamacyjnej, o której mowa w rozdziale 8, lub skontaktować się z Helpdeskiem.
  16. W przypadku dokonania zwrotu produktu, za którego zakup naliczono Punkty, w szczególności z uwagi na odstąpienie od umowy sprzedaży, Organizator Zarządzający zastrzega sobie możliwość odliczenia z Konta odpowiedniej liczby Punktów, odpowiadającej liczbie Punktów przyznanej za zakupiony produkt, który jest zwracany. Odliczenia dokonuje się w zakresie zgromadzonych na Koncie Punktów. W przypadku braku wystarczającej liczby Punktów na Koncie naliczane są punkty ujemne. Posiadanie na Koncie punktów ujemnych skutkuje tym, że w przypadku naliczania kolejnych Punktów w związku z udziałem w Programie w pierwszej kolejności zostają one wykorzystane do zlikwidowania ujemnego salda Punktów.
  17. Punkty tracą ważność po upływie roku i jednego dnia od dnia ich naliczenia na Koncie, co oznacza przykładowo, że jeżeli Punkt został naliczony na Koncie 1 stycznia 2022 r., to ostatnim dniem ważności tego Punktu jest 2 stycznia 2023 r. Punkty, które stracą ważność, są trwale usuwane z Konta.
  18. W Programie mogą być okresowo stosowane szczególne zasady przyznawania dodatkowych Punktów, w szczególności mogą być one powiązane z akcjami promocyjnymi. Informacje o takich szczególnych zasadach będą komunikowane Uczestnikom w Aplikacji.
  19. W Programie mogą być okresowo stosowane promocje punktowe polegające na tym, że zakup w określonym terminie konkretnego produktu powoduje zwiększenie liczby naliczanych Punktów. Informacje o takich promocjach będą komunikowane Uczestnikom w Aplikacji.
  20. W Programie mogą być okresowo stosowane dodatkowe promocje dla wszystkich Uczestników lub dla określonych grup Uczestników, o czym Uczestnicy będą powiadamiani w Aplikacji.
  21. Uczestnicy, którzy wyrazili zgodę, o jakiej mowa w ust. 3.6 lit. g Regulaminu informacje na temat wszelkich promocji mogą również otrzymywać w formie wiadomości e-mail lub SMS.
  22. Promocje skierowane do określonych grup Uczestników będą przygotowywane na podstawie danych Uczestników, w szczególności: historii dokonywanych zakupów (np. rodzaj kupowanych towarów, częstotliwość dokonywania zakupów), danych dotyczących Punktów Sprzedaży, w jakich dokonywane są zakupy. Promocje skierowane do określonych grup Uczestników przygotowywane są i dopasowywane w oparciu o profilowanie danych, co stanowi integralną i niezbędną część Programu.
  23. Rabat wynikający z uczestnictwa w Programie nie łączy się z innymi rabatami, w tym wynikającymi z uczestnictwa w programie lojalnościowym Miles & More.
  24. Każdy Współorganizator może kierować do Uczestników spersonalizowane oferty na zakupy w specjalnej cenie produktów z asortymentu Punktów Sprzedaży. Oferty te dla Uczestników przygotowywane są i dopasowywane w oparciu o profilowanie danych, stanowiące integralną i niezbędną część Programu. Skorzystanie z takiej oferty wymaga okazania Kuponu kasjerowi w czasie zakupów, z zastrzeżeniem że okazanie powinno nastąpić przed dokonaniem płatności i przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego. Postanowienie ust. 4.13 stosuje się odpowiednio.
  25. Organizator Zarządzający ma prawo weryfikować zasadność i prawidłowość naliczania Punktów. W przypadku stwierdzenia niezasadnego lub nieprawidłowego naliczenia Punktów lub naliczenia Punktów z naruszeniem Regulaminu Organizator Zarządzający zastrzega sobie możliwość odliczenia nienależnie lub nieprawidłowo naliczonych Punktów z Konta Uczestnika. O dokonanym odliczeniu i jego podstawie Uczestnik jest niezwłocznie powiadamiany w Aplikacji lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  26. Organizator Zarządzający zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Uczestnika w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania przez tego Uczestnika Regulaminu, w szczególności w sytuacji, gdy ww. naruszanie Regulaminu doprowadzić mogło do nienależnego naliczania Punktów. O dokonanym zablokowaniu Konta Uczestnika i jego podstawie Uczestnik jest powiadamiany w Aplikacji lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  27. Blokada konta, o jakiej mowa w ust. 4.26 następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia wątpliwości stanowiących podstawę jej dokonania, jednak nie na dłużej niż 48 h.
  28. W przypadku stwierdzenia rażących lub powtarzających się naruszeń Regulaminu Organizator Zarządzający, po wcześniejszym wyjaśnieniu sytuacji z Uczestnikiem, zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Programu i likwidację jego Konta. W takiej sytuacji postanowienia rozdziału 9 stosuje się odpowiednio.
  29. Wątpliwości dotyczące odliczania nienależnie lub nieprawidłowo naliczonych Punktów lub zablokowania Konta Uczestnik może wyjaśnić przez kontakt z Helpdeskiem lub w ramach procedury reklamacyjnej.
 5. SKLEP INTERNETOWY

  1. Uczestnikom Programu, którzy dokonują zakupów w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Sklepu Internetowego i którzy podali ID przy rejestracji w Sklepie Internetowym lub w późniejszym czasie, jednak przed dokonaniem zakupu, przysługuje rabat na zakupy w wysokości 10%, z zastrzeżeniem że rabat nie obejmuje produktów wymienionych w ust. 4.3 Regulaminu.
  2. Za zakupy dokonywane w Sklepie Internetowym Punkty nie są naliczane.
 6. VOUCHERY I ICH WYKORZYSTANIE

  1. Każde 5 Punktów naliczonych za zakupy dokonane w Punktach Sprzedaży Travel Essential lub Punktach Sprzedaży Food Services zostaje automatycznie zamienione na Voucher uprawniający do skorzystania z rabatu w wysokości 5,-zł podczas zakupów w dowolnym Punkcie Sprzedaży na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale.
  2. Każde 15 Punktów naliczonych za zakupy dokonane w Punkcie Sprzedaży Duty Free zostaje automatycznie zamienione na Voucher uprawniający do skorzystania z rabatu w wysokości 15,-zł podczas zakupów w dowolnym Punkcie Sprzedaży na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale.
  3. Vouchery zapisywane są na Koncie Uczestnika w sekcji „Moje Vouchery” i mogą być od razu wykorzystane.
  4. Każdy Voucher jest ważny w terminie 30 dni od daty jego zapisania na Koncie Uczestnika. Voucher, który stracił ważność, zostaje usunięty z Konta Uczestnika.
  5. Z zastrzeżeniem ust. 6.7 realizacja Vouchera oznacza uzyskanie jednorazowego rabatu odpowiadającego wysokości realizowanego Vouchera (tj. odpowiednio kwocie 5,- zł lub 15,- zł) na zakup produktów w Punktach Sprzedaży, z zastrzeżeniem że łączna wysokość rabatu nie może przekraczać 50% (pięćdziesięciu procent) ceny brutto kupowanych produktów pomniejszonej o cenę brutto produktów i usług wskazanych w ust. 4.3. Informacja o wysokości udzielonego rabatu jest widoczna na paragonie.
  6. Jeżeli kwota wykorzystanego rabatu o jakim mowa w ust. 6.5 jest niższa niż kwota wyrażona Voucherem, to pozostała niewykorzystana część kwoty rabatu wyrażonej Voucherem przepada i nie może być wykorzystana przy innej transakcji.
  7. W czasie jednej transakcji zakupu można wykorzystać tylko jeden Voucher.
  8. W Punktach Sprzedaży Duty Free możliwa jest wyłącznie realizacja Voucherów, których wysokość nie przekracza 50% (pięćdziesięciu procent) ceny brutto kupowanych produktów pomniejszonej o cenę brutto produktów i usług wskazanych w ust. 4.3.
  9. Voucher nie może zostać wykorzystany do zakupu towarów, o jakich mowa w ust. 4.3.
  10. Za zakupy z wykorzystaniem przysługujących Uczestnikowi rabatów Uczestnik otrzyma Punkty naliczone zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 4, z tym zastrzeżeniem że podstawą naliczenia Punktów jest suma brutto widoczna na paragonie fiskalnym po rabacie pomniejszona o cenę brutto produktów i usług wskazanych w ust. 4.3.
  11. Organizator Zarządzający zastrzega sobie możliwość informowania Uczestników o zbliżającym się upływie okresu ważności Voucherów.
  12. Realizacja Vouchera może nastąpić wyłącznie podczas zakupów w wybranym przez Uczestnika Punkcie Sprzedaży.
  13. Wykorzystanie Vouchera jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik będzie korzystał z Aplikacji podczas dokonywanych zakupów.
  14. Korzystanie z Aplikacji o jakim mowa w ust. 6.13. oznacza pokazanie kasjerowi w Punkcie Sprzedaży podczas zakupu, ale przed dokonaniem płatności i przed wydrukiem paragonu fiskalnego, Vouchera w Aplikacji i umożliwienie kasjerowi odczytania kodu tego Vouchera za pomocą elektronicznego czytnika, w celu uwzględnienia rabatu w transakcji i odnotowania tego faktu na Koncie Uczestnika.
  15. Zrealizowanie Vouchera powoduje usunięcie go z Konta Uczestnika.
  16. Uczestnikom nie przysługuje możliwość wymiany Vouchera na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. Z niewykorzystanej kwoty rabatu wyrażonej Voucherem nie wydaje się reszty.
  17. Zwrot produktu zakupionego z wykorzystaniem Vouchera nie powoduje przywrócenia Vouchera na Konto Uczestnika, o ile zwrot produktu nie następuje w wyniku realizacji uprawnień Uczestnika wynikających z niezgodności produktu z umową, w szczególności przepisów dotyczących rękojmi za wady, lub z innej podstawy prawnej uprawniającej Uczestnika do zwrotu produktu.
 7. APLIKACJA

  1. Zainstalowanie Aplikacji jest niezbędne, by brać udział w Programie.
  2. W Aplikacji Uczestnik ma możliwość weryfikacji m.in.:
   1. informacji na temat Programu,
   2. informacji o promocjach dostępnych dla Uczestnika,
   3. liczby Punktów zgromadzonych przez Uczestnika w Programie,
   4. listy Voucherów zgromadzonych przez Uczestnika w Programie,
   5. Punktów Sprzedaży, w tym miejsca ich lokalizacji.
  3. Aplikacja jest bezpłatna, z zastrzeżeniem że korzystanie z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z pobraniem lub instalacją Aplikacji może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego świadczącego usługi na rzecz Uczestnika.
  4. Dostęp do Aplikacji zabezpieczony jest unikalnym kodem PIN, który Uczestnik otrzymuje w czasie procedury rejestracji w Programie, o jakiej mowa w ust. 3.3.
  5. W przypadku, o jakim mowa w ust. 4.26 oraz w uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa Organizator Zarządzający zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Uczestnika. O dokonanym zablokowaniu Konta Uczestnika i jego podstawie Uczestnik jest powiadamiany w Aplikacji lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  6. Blokada konta, o jakiej mowa w ust. 7.5, następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia wątpliwości stanowiących podstawę jej dokonania, jednak nie na dłużej niż 48 h.
 8. DANE OSOBOWE

  1. Współadministratorami danych osobowych są: ­Lagardere Duty Free Sp. z o.o.
   z siedzibą w Warszawie (02-486), ul. Al. Jerozolimskie 174, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 00000257014, NIP: 5222817394, REGON: 140562086, kapitał zakładowy: w wysokości 5.900.000 zł,

   ­ Lagardere Travel Retail Sp. z o.o.
   z siedzibą w Warszawie (02-486), ul. Al. Jerozolimskie 174, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000048015, NIP: 5262100142, REGON: 012782720, kapitał zakładowy: w wysokości   102.631.000,00 zł,

   ­ Lagardere Travel Retail Speciality Sp. z o.o.
   z siedzibą w Warszawie (, ul. Al. Jerozolimskie 174, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 00000622144, NIP: 5223079018, REGON: 366082891, kapitał zakładowy: w wysokości  5000 złotych

   ­ Inflight Service Poland Sp. z o.o.
   z siedzibą w Warszawie (02-486), ul. Al.Jerozolimskie 174, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000151140, NIP: 5222484805, REGON: 016066676, kapitał zakładowy: w wysokości 1.000.000 zł.

   Strony zawarły umowę o współadministrowaniu. Niezależnie od uzgodnień w niej zawartych osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego z administratorów.

  2. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie. Podanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe, wynika z działania samego Uczestnika i brak tej informacji nie będzie powodował wykluczenia Uczestnika z Programu.
  4. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą:
   1. W celu uczestnictwa w Programie (zgodnie z Regulaminem) ­ podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie umowy polegającej na udziale w Programie Lojalnościowym „Kameleon” (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 22 ust. 1 lit. a RODO), ewentualnie:
   2. w celu reklamacyjnym (zgodnie z Regulaminem) ­ podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, polegający na możliwości ustosunkowania się do zarzutów postawionych w reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   3. ewentualnie:

   4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ­ podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń Współadministratorów danych wobec Uczestnika Programu (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
   5. w celach marketingowych produktów oferowanych przez Współadministratorów ­­ podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   6. w celu wyświetlenia najbliższych Punktów Sprzedaży oraz dostępnych tam kuponów, podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda na geolokalizację (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  5. Okres przetwarzania danych osobowych:
   1. dane zebrane w celu udziału w Programie przetwarzane będą do czasu zakończenia uczestnictwa w Programie, a po nim przez okres jednego miesiąca w celu technicznej realizacji zakończenia udziału w Programie,
   2. dane zebrane w celu reklamacyjnym ­ nie dłużej niż trzy miesiące (rozpatrzenie reklamacji) w przypadku uwzględnienia reklamacji, a w przypadku braku uwzględnienia reklamacji – przez okres 6 lat,
   3. dane zebrane w celu dochodzenia i obrony roszczeń ­ maksymalnie do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń,
   4. dane zebrane w celu marketingowym ­ do czasu zgłoszenia sprzeciwu,
   5. dane zebrane w celu wyświetlenia najbliższych Punktów Sprzedaży oraz dostępnych tam kuponów ­ do czasu cofnięcia zgody na geolokalizację.
  6. Uczestnikom Programu w szczególności przysługuje prawo:
   1. dostępu do danych osobowych / kopii danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
   2. do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub udzielona zgoda,
   3. wniesienia sprzeciwu uzasadnionego w przypadku, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (cel z paragrafu 8.4 lit. b oraz 8.4 lit. c),
   4. wniesienie nieumotywowanego sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych (cel z paragrafu 8.4 lit. d),
   5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda ­ wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,
   6. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem prawa ­ do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe Uczestników Programu mogą być przekazywane na zlecenie Współadministratorów podmiotom współpracującym z Organizatorem Zarządzającym przy realizacji Programu wyłącznie w celu realizacji tego Programu, przy czym podmiot ten przetwarza dane na podstawie umowy powierzenia danych.
  8. Opis zasad przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się w Polityce prywatności i plików cookies.
  9. W każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Współadministratorów pod adresem: iodo@lagardere-tr.pl
 9. REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być zgłaszane Organizatorowi Zarządzającemu za pośrednictwem formularza kontaktowego w Aplikacji, na adres poczty elektronicznej Organizatora Zarządzającego: kontakt@programkameleon.pl lub piśmie na adres: Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – „Kameleon – reklamacja”.
  2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoby, które ją zgłosiły, zostaną powiadomione w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
  3. Sposób przesłania odpowiedzi na reklamację zależy od sposobu zgłoszenia reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji w formie pisemnej Organizator Zarządzający również odpowiada na reklamację pisemnie, w przypadku przesłania reklamacji w formie elektronicznej lub za pośrednictwem Aplikacji, Organizator Zarządzający odpowiada na nią w formie elektronicznej, o ile osoba składająca reklamację nie zażyczyła sobie otrzymania odpowiedzi w formie pisemnej.
  4. Niezależnie od procedury reklamacyjnej Uczestnik w każdej sprawie związanej z Programem może zwracać się o pomoc do Helpdesku za pośrednictwem formularza znajdującego się w Aplikacji w sekcji „Kontakt się z nami” .
 10. REZYGNACJA Z PROGRAMU, USUNIĘCIE KONTA

  1. Uczestnik w każdej chwili, bez podania powodów, może zrezygnować z udziału w Programie.
  2. W celu rezygnacji Uczestnik powinien za pośrednictwem Aplikacji usunąć swoje Konto lub wysłać do Organizatora Zarządzającego wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji z udziału w Programie.
  3. Odinstalowanie Aplikacji nie oznacza rezygnacji udziału w Programie. Jeżeli Uczestnik odinstalował Aplikację, powinien skontaktować się z Organizatorem Zarządzającym w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@programkameleon.pl i poinformować go o rezygnacji.
  4. Rezygnacja z udziału w Programie oznacza utratę korzyści przyznanych w Programie, w szczególności punktów, niewykorzystanych Voucherów lub Kuponów, jakie Uczestnik uzyskał w Programie, a także wygaśnięcie skierowanych do Uczestnika ofert.
  5. Kliknięcie ikonki „Usuń konto” w Aplikacji powoduje niezwłoczne wygenerowanie komunikatu z informacją o skutkach usunięcia Konta, o jakich mowa w ust. 10.4. Uczestnik jest jednocześnie proszony o potwierdzenie rezygnacji z Uczestnictwa w Programie.
  6. W celu potwierdzenia rezygnacji z Programu Uczestnik korzystający z Aplikacji powinien niezwłocznie kliknąć ikonkę „Usuń konto” wyświetloną w Aplikacji. Kończy to procedurę usuwania Konta i rezygnacji z udziału w Programie.
  7. W przypadku wysłania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o rezygnacji Organizator Zarządzający potwierdza przyjęcie oświadczenia i przesyła komunikat z informacją o skutkach usunięcia Konta, o jakich mowa w ust. 10.4. Uczestnik jednocześnie uzyskuje informację, że jeżeli nie chce rezygnować z udziału w Programie, powinien niezwłocznie odesłać Organizatorowi Zarządzającemu zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dalszy udział w Programie.
  8. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Programie, może przystąpić do niego na nowo w każdym czasie, rejestrując się w Programie zgodnie z rozdziałem 3 Regulaminu. Uczestnikowi, który rejestruje się kolejny raz w Programie nie przysługuje „prezent na powitanie”, o jakim mowa w ust. 3.7.
  9. Jeżeli Uczestnik nie bierze udziału w Programie przez okres co najmniej 12 miesięcy, Organizator Zarządzający zastrzega sobie możliwość złożenia Uczestnikowi w Aplikacji oświadczenia o usunięciu jego Konta w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty powiadomienia o tym Uczestnika. Konto Uczestnika nie zostanie usunięte, jeżeli Uczestnik w okresie ww. 1 (jednego) miesiąca od powiadomienia, o jakim mowa w zdaniu poprzednim, skorzysta z Aplikacji w celu związanym z Programem.
  10. Brak udziału w Programie, o jakim mowa w ust. 10.9 oznacza, brak rejestracji jakiejkolwiek transakcji z wykorzystaniem ID Uczestnika.
 11. PRZEPISY KOŃCOWE

  1. Organizator Zarządzający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu z ważnych przyczyn, przez które należy rozumieć w szczególności zmianę powszechnie obowiązującego prawa czy zmiany dotyczące Punktów Sprzedaży i/lub ofert produktowych w Punktach Sprzedaży, jednak zmiana taka nie może naruszać praw już nabytych przez Uczestników. O zmianach Uczestnicy będą powiadamiani w Aplikacji a także dodatkowo w formie wiadomości e-mail lub sms z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem.
  2. Organizator Zarządzający uprawniony jest do zakończenia prowadzenia Programu w każdym czasie z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływ na Program i możliwość jego dalszego prowadzenia czy też skutkująca koniecznością jego zakończenia, ekonomiczna nieopłacalność Programu lub wprowadzenie innego programu lojalnościowego przez Organizatora Zarządzającego. O zakończeniu Programu Organizator Zarządzający powiadomi Uczestników w Aplikacji, a także dodatkowo w formie wiadomości e-mail lub SMS z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Od dnia zakończenia prowadzenia Programu Punkty za zakupy w Punktach Sprzedaży nie będą naliczane. Uczestnik uprawniony jest do wykorzystania zgromadzonych Voucherów przez okres co najmniej 30 dni od dnia zakończenia Programu. Z upływem ww. okresu Konto Uczestnika zostaje zlikwidowane, a wszelkie zgromadzone Punkty i/lub niewykorzystane Vouchery wygasają.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora Zarządzającego, Koordynatora oraz w Aplikacji. Na życzenie Uczestnika Regulamin może zostać również przesłany Uczestnikowi w formie wiadomości e-mail.
  5. Organizator Zarządzający zastrzega sobie możliwość przesyłania Uczestnikom wiadomości SMS lub e-mail we wszystkich sprawach dotyczących Programu.

Załącznik 1 – Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny,
WSPÓŁADMINISTRTORÓW DANYCH OSOBOWYCH
dla programu „Kameleon”
Administrator danych:

Współadministratorami Danych Osobowych są:

Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 174, 02-486, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS: 0000048015, NIP: 5262100142, REGON: 012782720, kapitał zakładowy w wysokości 102 631 000.00 Lagardere Travel Speciality Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 174, 02-486, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS: 00000622144, NIP: 5223079018, REGON: 366082891, kapitał zakładowy w wysokości 5 000.00 złotych Lagardere Duty Free sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa. KRS 0000257014, NIP: 5222817394, REGON: 140562086, kapitał zakładowy w wysokości 5 9000 000 złotych Inflight Service Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa. KRS 0000151140, NIP: 5222484805, REGON: 016066676, kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 złotych Administratorzy podpisali ramową umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi. Każda z wymienionych powyżej spółek stała się, na mocy tej umowy, Współadministratorem przetwarzanych danych w programie lojalnościowym.

Lagardere Travel Speciality Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 174, 02-486, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS: 00000622

Lagardere Duty Free sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa. KRS 0000257014, NIP: 5222817394, REGON: 140562086, kapitał zakładowy w wysokości 5 9000 000 złotych

Inflight Service Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa. KRS 0000151140, NIP: 5222484805, REGON: 016066676, kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 złotych

Administratorzy podpisali ramową umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi. Każda z wymienionych powyżej spółek stała się, na mocy tej umowy, Współadministratorem przetwarzanych danych w programie lojalnościowym.

Dane kontaktowe:

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych bezpośrednio w siedzibie spółek lub za pośrednictwem tel: 22 572 32 99 lub wiadomości e-mail: iodo@lagardere-tr.pl

Cele przetwarzania:

 1. uczestnictwa w Programie (zgodnie z Regulaminem) podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy polegającej na udziale w Programie lojalnościowym „Kameleon” (art. 6 ust 1 lit. b oraz art. 22 ust. 1 lit a RODO),
 2. w celu reklamacyjnym (zgodnie z Regulaminem) podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, polegający na możliwości ustosunkowania się do zarzutów postawionych w reklamacji (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
 3. w celu ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń Współadministratorów danych wobec Uczestnika Programu (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
 4. w celach marketingowych produktów oferowanych przez Współadministratorów, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, polegających na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
 5. w celu wyświetlenia najbliższych Punktów Sprzedaży oraz dostępnych tam kuponów, podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda na geolokalizację (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
Okres przetwarzania danych osobowych:

 1. Dane zebrane w celu udziału w Programie przetwarzane będą do czasu zakończenia uczestnictwa w Programie, a po nim przez okres jednego miesiąca w celu technicznej realizacji zakończenia udziału w Programie.
 2. Dane zebrane w celu reklamacyjnym, nie dłużej niż trzy miesiące (rozpatrzenie reklamacji) w przypadku uwzględnienia reklamacji, a w przypadku braku uwzględnienia reklamacji – przez okres 6 lat.
 3. Dane zebrane w celu dochodzenia i obrony roszczeń maksymalnie do czasu upływu przedawnienia roszczeń .
 4. Dane zebrane w celu marketingowym, do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 5. Dane zebrane w celu wyświetlenia najbliższych Punktów Sprzedaży oraz dostępnych tam kuponów do czasu cofnięcia zgody na geolokalizację.
Profilowanie:

 1. Dane wykorzystywane są do poznania Pani/Pana preferencji zakupowych, na podstawie których będziemy mogli przygotowywać oferty specjalne dostosowane do potrzeb indywidualnego Uczestnika programu. Analizować będziemy co, gdzie, kiedy i jak często jest kupowane, żeby móc np. dać rabat lub inną ofertę promocyjną na najczęściej wybierane produkty, lub zachęcić Panią/Pana do zainteresowania się produktami, których jeszcze Pani/Pan nie kupował. Oferty specjalne to rabat na zakupy (procentowy lub ilościowy), możliwość powiększenia podstawowego zestawu, możliwość otrzymania produktu gratis.
 2. W związku z automatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących przyznanych Pani/Panu indywidulanych kuponów opartych na profilowaniu, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).
Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Współadministratora m.in. dostawcom usług IT, Kancelaria Prawna, Inmedio Sp. z o.o., Loyalty point Sp. z o.o.,– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Współadministratorem i wyłącznie zgodnie z wydanymi poleceniami.

Prawa osób których dane dotyczą – przysługuje prawo:

 1. dostępu do danych osobowych/kopi danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego Administratora – w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub udzielona zgoda,
 3. wniesienia sprzeciwu uzasadnionego w przypadku, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (cel z paragrafu 8.4 lit. b oraz 8.4 lit. c ),
 4. wniesienie nieumotywowanego sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych (cel z paragrafu 8.4 lit d),
 5. w zakresie w jakim podstawą przewarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,
 6. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w PROGRAMIE DLA KONSUMENTÓW „KAMELEON”. Brak wyrażenia zgody na geolokalizacje oraz na otrzymywanie wiadomości marketingowych nie jest przeszkodą wzięcia udziału w programie.