POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KAMELEON”

Wstęp

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które s ą wykorzystywane przez nasz witrynę internetową. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, (dalej: „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (dalej: „Grupa Lagardere”)

Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 174, 02-486, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS: 0000048015, NIP: 5262100142, REGON: 012782720, kapitał zakładowy w wysokości 102 631 000.00

Lagardere Travel Speciality Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 174, 02-486, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS: 00000622144, NIP: 5223079018, REGON: 366082891, kapitał zakładowy w wysokości 5 000.00 złotych

Lagardere Duty Free sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 174, 02- 486 Warszawa. KRS 0000257014, NIP: 5222817394, REGON: 140562086, kapitał zakładowy w wysokości 5 9000 000 złotych

Infight Service Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa. KRS 0000151140, NIP: 5222484805, REGON: 016066676, kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 złotych

Administratorzy podpisali Ramową umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi. Każda z wymienionych powyżej spółek stała się, na mocy tej umowy, współadministratorem. Oznacza to, iż podmioty, które (wspólnie z innymi administratorami) ustalają, po co i jak będą przetwarzać dane osobowe użytkowników programu lojalnościowego „Kameleon”. Umowa dostępna jest jako załącznik do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Kameleon”.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH („IOD”)

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Klientów i Użytkowników Programu Lojalnościowego „Kameleon” (Dalej” Program”) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Można kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i realizacją RODO pod adresem: iodo@lagardere-tr.pl

Przedstawiona witryna jest określana jako „Witryna internetowa”: Strona główna

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza Grupa Lagardere

Czym są dane osobowe i co oznacza przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfkowanej lub możliwej do zidentyfkowania osobie fzycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfkowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Grupa Lagardere przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

W ramach promocji, zachęcania do przystąpienia do Programu Lojalnościowego „Kameleon” Grupa Lagardere w szczególności przetwarzać będzie następujące dane:

 1. DANE OSOBOWE
  • ID karty
  • imię
  • data urodzenia
  • adres email
  • numer telefonu
  • lokalizacja
 2. DANE TRANSAKCYJNE
  • ID PSD
  • numer paragonu
  • typ transakcji (zakup, zwrot)
  • kwota total
  • produkty na paragonie
  • forma płatności
  • informacje o zrealizowanej promocji
  • miasto lotu docelowego (w przypadku transakcji realizowanej na lotnisku)
  • linia lotnicza (w przypadku transakcji realizowanej na lotnisku)
 3. DANE LOJALNOŚCIOWE
  • naliczenie środków cash back
  • saldo środków
  • anulowanie (wygaśnięcie) voucherów
  • wygenerowanie voucherów (redempcja)
  • wykorzystanie voucherów
  • źródło pochodzenia środków
  • identyfkator transakcji
 4. INNE INTERAKCJE
  • rejestracja
  • logowanie
  • zmiany na koncie
  • aktywność w aplikacji
  • udział w promocjach
  • MGM (polecanie programu)
  • ankiety (NPS, ankiety produktowe, inne)
  • udział w aktywnościach konkursowych
  • komunikacja marketingowa (data, komunikat, status doręczenia)
  • interakcje z help desk/call center
  • identyfkator aplikacji Device Uid

Podczas korzystania z Witryny Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Programu lub gdy korzystasz z naszych Usług w inny sposób (odwiedzając naszą Witrynę internetową lub kontaktując się z nami).

Skąd uzyskujemy dane osobowe?

Grupa Lagardere uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy dokonasz rejestracji lub innej aktywności w aplikacji lub w dedykowanej do Programu Witrynie internetowej.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowali śmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a nast ępnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem iodo@lagadere-tr.pl.

Co się dzieje, jeśli nie przekażesz Grupie Lagardere swoich danych osobowych?

Przekazanie danych osobowych dla Grupy Lagardere jest dobrowolne, w związku z przystąpieniem do Programu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta w Programie.

W jakich celach Grupa Lagardere przetwarza dane osobowe i co stanowi podstawę prawną tego przetwarzania?

Grupa Lagardere przetwarza Twoje dane osobowe w celach opisanych poni żej. Dla każdego celu Grupa Lagardere musi mieć podstawę prawną. Podstawą prawną może być np. (i) Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim zakresie, (ii) to, że przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji umowy, której jesteś stroną, obowiązek prawny (ii) lub (iii) to, że Grupa Lagardere lub osoba trzecia ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, nad którym nie przeważa Twój interes w zaprzestaniu przetwarzania tych danych osobowych. Przy każdym celu wykazanym poniżej zostanie określona podstawa prawna, na jakiej opiera się Grupa Lagardere.

Jeżeli za podstawę prawną dla wskazanego poniżej celu została uznana Twoja zgoda, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych dla tego celu, bez uzyskania takiej zgody. Ponadto, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, korzystając z odnośników umożliwiających wycofanie, znajdujących się w aplikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@programkameleon.pl . Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

Administratorzy realizować będą świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym zbieranie punktów klientów niezarejestrowanych, do ewentualnego wykorzystania po dokonaniu rejestracji w Programie Lojalnościowym

Grupa Lagardere będzie wykonywać następujące usługi:

 • zapewnienia informacji i wsparcia klientowi. W przypadku nawiązania z nami kontaktu, w zależności od potrzeb wynikających z danego przypadku, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe celem zapewnienia żądanych informacji lub udzielenia wsparcia. Takie przetwarzanie danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Grupy Lagardere (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • przeprowadzenia analiz statystycznych i handlowych na potrzeby Programu Lojalnościowego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

Jeżeli przystąpisz do Programu to przetwarzać będziemy dane osobowe także w celu:

 • uczestnictwa w Programie (zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego,) podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy polegającej na udziale w Programie lojalnościowy „Kameleon” (art. 6 ust 1 lit. b oraz art. 22 ust. 1 lit a RODO),
  Ewentualnie:
 • w celu reklamacyjnym (zgodnie z Regulaminem) podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Grupy Lagardere polegający na możliwości ustosunkowania się do zarzutów postawionych w reklamacji (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Grupy Lagardere, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń Administratorów danych wobec Uczestnika Programu (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
 • w celach marketingowych produktów oferowanych przez Administratorów, podstaw ą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratorów, polegających na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
 • w celu wyświetlenia najbliższych Punktów Sprzedaży oraz dostępnych tam kuponów, podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda na glokalizację (art. 6 ust 1 lit. a RODO).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Grupa Lagardere ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Grupa Lagardere powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych są:

 • podmioty zapewniające system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi analityczno-statystyczne
 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz administratora
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Grupy Lagardere
 • pozostali podwykonawcy Grupy Lagardere, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Grupa Lagardere, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy

(przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu)

Czy Grupa Lagardere nie będzie przekazywać Twoje dane osobowe poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez W obowiązujących w Lagardere Duty Free politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika,
 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,
 • w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Bezpieczenstwo danych

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfkatu SSL, w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfkowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

Twoje uprawnienia

Osoby fzyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Grupa Lagardere jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iodo@lagardere-tr.pl. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfkowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fzyczne mają prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iodo@lagardere-tr.pl

Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarzane są w ramach udziału w Programie można dokonać poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@programkameleon.pl

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fzyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres: kontakt@programkameleon.pl

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fzyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fzyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są proflowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalaj ący nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Pozostałe prawa

Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres iodo@lagardere-tr.pl

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fzycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora albo gdy osoba fzyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora. Nadto, w przypadku, gdy osoba fzyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fzycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres iodo@lagardere-tr.pl .Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Inspektorem Ochrony Danych w półkach Grupy Lagardere, adres e-mail: iodo@lagardere-tr.pl

Przed spełnieniem żądania osoby, której dane dotyczą mamy prawo do przeprowadzenia jej weryfkacji.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Grupa Lagardere, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Skontaktować z nami bezpośrednio w siedzibie Grupa Lagardere a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:
Grupa Lagardere
ul. Aleje Jerozolimskie 174
02-486 Warszawa
tel. 22 5723299
(Proflowanie)

Proflowanie oznacza dowolną formę dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która podlega wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Osoby Fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej Osoby Fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (proflowanie), jednakże nie będzie to powodowało żadnych skutków prawnych lub w istotny sposób wpływało na sytuację Użytkownika.

Polityka cookies

 1. Lagardere Travel Retail sp. z o.o.; Lagardere Travel Speciality sp. z o.o.; Lagardere Duty Free sp. z o.o.; Infight Service Poland sp. z o.o.
  z siedzib ą w Warszawie (02-486) w Alejach Jerozolimskich 174
  są administratorem danych.

  Administratorzy podpisali Ramową umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi. Każda z wymienionych powyżej spółek stała się, na mocy tej umowy, Współadministratorem. Oznacza to, iż podmioty, które (wspólnie z innymi administratorami) ustalają, po co i jak będą przetwarzać dane osobowe użytkowników programu lojalnościowego „Kameleon”.

  Udostępniając treści w ramach witryny internetowej https://www.programkameleon.pl („Witryna internetowa”) stosuje pliki cookies tj. pliki stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. W ramach Witryny internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • techniczne – wykorzystywane do prawidłowego działania portalu i bezpiecznej komunikacji zwrotnej z użytkownikami, a ich użycie jest niezbędne do funkcjonowania Serwisu,
  • analityczne – pozwalają mierzyć ilość wizyt, zachowania użytkowników i zbierać informacje o źródłach ruchu w naszym serwisie, a ich użycie nie jest niezbędne do funkcjonowania Serwisu,
  • reklamowe – służą do dostosowania reklam i treści wyświetlanych użytkownikowi na naszej stronie, a ich użycie nie jest niezbędne do funkcjonowania Serwisu,
  • społecznościowe – służą dopasowaniu przekazu marketingowego w serwisach społecznościowych (social media), a ich użycie nie jest niezbędne do funkcjonowania Serwisu,

 3. Czas oraz cel, dla których są stosowane poszczególne pliki cookies, które stosujemy w Witrynie Internetowej:

  Nazwa Wygaśnięcie Opis
  Google Maps 7 dni Używamy Google Maps API, aby wyświetlać interaktywną mapę lokalizacji placówek EFL. Przy korzystaniu z Google Maps informacje na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny internetowej (w tym na temat Twojego adresu IP) może być przekazana do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam może być przechowywana przez Google.
  Google Analitics 24 miesiące Używamy popularnego narzędzia analitycznego dostarczonego przez Google, aby wspierał nas w generowaniu statystyk serwisu, celem sprawdzenia poprawności wyświetlania stron oraz poprawy wygody użytkowników.
  HotJar 30 dni Używamy narzędzia Hotjar do analizy zachowania użytkowników naszej stronie, celem jej optymalizacji pod kątem doświadczeń naszych użytkowników.
  Salesmanago 120 dni SALESmanago to narzędzie służące do automatyzacji marketingu internetowego, która dostarcza rozwiązania wspierające nasze działania marketingowe w sieci internetowej.
  TUNE 540 dni Używamy TUNE do statystycznego pomiar konwersji na podstawie zanonimizowanych ID wykonywanych akcji przez użytkownika.
  Google Ads 540 dni Korzystamy z Google Ads do gromadzenia informacji o aktywności użytkownika w Serwisie oraz w serwisach zewnętrznych, prezentujących nasze reklamy.
  Facebook 540 dni Serwis wykorzystuje plik cookie Facebooka, celem wyświetlenia reklam na Facebooku lub w sieci reklamowej Facebooka. Reklamy są wyświetlane tym użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili nasz Serwis.

 4. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 7. Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce odwiedź poniższe strony:

  1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
  4. Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
  5. Safari: http://www.apple.com/support/safari/

 8. Zmiany w polityce
  Możemy sporadycznie wprowadzić zmiany w niniejszej polityce. W takim przypadku poinformujemy o tym Państwa poprzez zmianę daty u dołu niniejszego dokumentu oraz, w szczególnych przypadkach, poprzez przygotowanie dodatkowych powiadomień (na przykład, poprzez dodatkowe informacje na stronach głównych naszej Witryny lub przesłanie Państwu wiadomości e-mail). Zachęcamy do zapoznania się z Polityką dotyczącą ochrony danych osobowych i plików cookies, gdy kontaktują się Państwo z nami, aby być na bieżąco z naszymi praktykami w zakresie ochrony danych osobowych i metod, jakie mogą Państwo zastosować, aby kontrolować sposób, w jaki Państwa dane osobowe są wykorzystywane oraz aby chronić swoją prywatność.

Pytania związane z Polityka prywatności prosimy kierować na adres Inspektora Ochrony Danych: iodo@lagardere-tr.pl

Data ostatniej modyfkacji: 09.03.2022 rŚciągnij aplikację Kameleon za darmo

Aplikacja Kameleon jest dostępna na telefony z systemem Android oraz IOS.
Zapoznaj się z regulaminem i obowiązkiem informacyjnym.